DATA-OVERZICHT VAN SCHUILEN­BURG.

 

1125             1e vermelding van (een)  Schuilenburg in oorlog tussen Hendrik V en de hertog van Saksen.

 

Ü1200         Bouw eerste huis getuige de tekst van het koopcontract van 1339: "Van ons en onse voorvaderen furlange rustelick en vredelick beseten sijn". Uit deze tekst lijkt 3 á 4 generaties aannemelijk x "40 jaar (zoon; vader; grootva­der/overgrootvader) .

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 24).

 

1227            Melding van de bouw van een kasteel bij Hardenberg, waarbij de poorten en gebinten van (een) Schuilenburg worden ge­bruikt.

                     Bron: Het kasteel Schulenburg bij Hellendoorn vroeger ter Molen geheten (blz. 125).

 

1257            Schuilenburg in Salland vermeld als plaats waar graaf Otto van Gelre vrede sloot met de bisschop van Utrecht.

                     Bron: Het kasteel Schulenburg bij Hellendoorn vroeger ter Molen geheten (blz. 125).

 

Ü1333         Schutstal bij Brukkeler en watermolen bij Hulsen (late­r afgebroken i.v.m. monopolie van Schuilenburg ?).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 40 t/m 42 en 125).

 

1333Û1406 Aanleg schutstal stroomopwaarts van Schuilenburg t.v.v. de schutstal bij Brukkeler. (toen 1e watermolen gebouwd ?). Conclusie getrokken uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei (zie Data-overzicht blz 78) .

 

1339            Johan van der Molen verkoopt het Huis ter Molen.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 3).

 

1381            Schuilenburg ge­sloopt door de bisschop van Utrech­t.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 75).

 

1394            Herbouw Huis ter Molen.

                     Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1406Û1412 Aanleg nieuwe tweede schutstal bij de water­molen(s) (t.v.v.) de oude "één boog­schot" verder stroomaf­waarts.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 130) en "Varen waar geen water is" (blz. 40/41).

                     Datavermelding bepaald uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei (1406-1447) en De Havezaten in Salland en hun bewoners (1412).

 

1412         Vermelding van de uitbreiding van het bezit met o.a.  watermo­len. (2e watermolen ?)

                     Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1423             Vermelding van de watermolen(s) (twee molens, graan- en oliemolen) in oorkonde.

                     Bron: Krantenartikel d.d. 19 november 1958 en De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)                      

 

1504            Schutstal vervangen.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 130).

 

1528            Huis ter Molen in puin.(waarschijnlijk door Karel van Gelre voor de verplichte over­dracht aan Karel V. Bij wijze van wraak ?!).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 77)

                     Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners

                     Conclusie getrokken uit de herbouw in 1534 en de beschreven overdracht).

 

1534            Herbouw Huis ter Molen.

                     Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1548            Nog sprake van twee watermolens.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)

 

Þ1550         Aanleg overtoom. (of en hoelang die gefunctioneerd heeft is onbe­kend)

                     Bron: Varen waar geen water is (blz. 45)

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 132)

 

1552             Vermelding kapel op Schuilenburg (Ook vicaris woont op Schuilenburg.)

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 109).

 

1585            Schuilenburg in brand gestoken.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 78).

 

1591            Schuilenburg moest worden gesloopt. Vermoedelijk niet gebeurd, omdat bij het volgende vermelde jaartal het huis weer wordt ingenomen.

                     Bron: Nederland in vroegertijd (blz. 37)

 

1606            Schuilenburg weer ingenomen door de vijand.

                     Bron: Nederland in vroeger tijd (blz. 37).

 

1610             1e vermelding schaapskooi bij Schuilenburg (bij het 1e Bouwhuis ?!) In doopr­e­gister staat vermelding "Jacob, gewesener bouw­meister zur Schulenborgh im Schapsschot..")

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 115).

 

1621 + 1663 Proces tegen de mulder van de Schuilenburgermolen i.v.m. doorlaten van schepen (pas als de mulder klaar was met een partij graan malen).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 134) en kranten­artikel d.d. 19 november 1958.

 

1624             1e concrete melding 1e Bouwhuis. In doopregister staat vermelding "Jacob in 't Bouhus te Schulenborgh ..."

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 115).

 

1635            "Verandering in de route of heer­baan" (betalingskantoor binnen Schuilenburg getrokken. Weg gaat dus nu buiten de buitengracht om over het huidige tracé en de parkeerplaats).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei (blz. 72). Jaartal abusievelijk verkeerd vermeld?

 

1642         Melding "Rotgers aan de kolk" (boerderij ten noorden van Schuilenburg. Onduidelijkheid bestaat over de plaats. Is dit nu nr. 39 of nr. 37? In 1642 was de kolk bij de Schuilenburgerbrug er nog niet, maar wel de kolk bij de Molenbrug! M.i. moeten beide boerderijen al bestaan, getuige ook een kaart uit die tijd. Op kaarten uit latere tijd ontbreekt nr. 39)

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 183.)

 

1648            Schuilenburg "out, slegt en bouwvallig". Waarde was toen f 114.50­0,-.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 87).

 

1663-1672   Schuilenburgerbrug met schutstal ge­bouwd. (om het door­vaart­probleem met de molenaar op te los­sen ?!). Getuige diverse kaarten van juist voor die tijd moet op dit moment ook het stuk Regge met stalkolk gegraven zijn tussen de hoofdarm bij de (latere ?!) Bornsebrug en de aftakking van de Molenbeek.

                     Conclusie getrokken uit de data genoemd in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 81/82/134).

 

1672            Sloop stalbrug (Molenbrug); tochbrug (ophaal­brug) = Schuilenburgerbrug) en watermolen (vermoedelijk de oliemolen op rechteroever).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 81/8­2).

 

1675            Bouw herberg aan de kolk.

                     Conclusie uit de conclusie dat de Schuilenburgerbrug pas na 1661 en 1669 is aangelegd en de data genoemd op blz. 183 in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei.

 

1675            Restant Schuilenburg met 3 vuursteden.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 95).

 

1682            Schuilenburg met 7 stookplaatsen en een oven (dus weer herbouwd, of worden nu de vuursteden van de boerderijen mee­geteld?).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 95).

 

1706             Beschrijving: "het vierkante stuk in den hof aan den vijver".  (Deze hof (tuin) is vermoedelijk de reden waarom de huidige buitengracht gegraven is).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 103).

 

1742            Bouw huidige "Bouwhuis"

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 58).

 

1689-1748   Schuilenburg onbewoond volgens de volkstelling.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 72/73/186).

                     Bron: De havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1735            Arbeid verricht aan de voorste en achterste watermolen (vermoedelijk twee raderen naast elkaar en één ste­en. Gezien de tekening van de molen van "1840 is dit het meest aannemelijk).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 127)

 

1775            "Het huys Schuilenburg, genoegsaem heel afge­brooken sijnde, beswaert met acht vuursteden"

                     Bron: De havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1780             "Van het huis is niets meer te zien, behalve grachten."

                     Bron: De havezaten in Salland en hun bewoners.

 

1803             "In 1803 was er niets meer te zien dan een boerenhuis op of omtrent de plaats staande".

                     Bron: Krantenartikel d.d. 4 maart 19­41

 

1806            Dammen in de Regge vanwege de gevolgen verboden, maar ging desondanks toch heimelijk door.

 

1806            Eén steen uit de molen gehaald (dus geheel of gedeeltelijk buiten werking. Vermoedelijk ook één rad verwijderd, zie volgende jaartallen).

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 135/136).

 

1806 Û 1845        Watermolen, rad weggenomen. Conclusie getrokken uit verslag anno 1848.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 137).

 

1811             Bouw huis "Stokkers" in de "Bongert".

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 14).

 

1836             Schutstal in de Regge in slechte staat en te laag.

                     Bron: Varen waar geen water is (blz. 67)

 

1846             Start het onderzoek naar de ontwatering van Twente n.a.v. verzoeken van inwoners van Rijssen en Enter vanwege de grote wateroverlast.

 

1848             Verslag van gebruik schutstal bij Molenbrug i.v.m. werkzaamheden aan de stuw bij Schuilenburg. (Dit verslag geeft het zelfde aan als dat van 1555.)

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 150)

 

1868             Geconstateerd dat het waterprobleem mede ontstaat door een volslagen gebrek aan onderhoud, waardoor de Regge dicht is gegroeid. 's Winters staat het blank tussen Almelo, Wierden, Enter, Goor en Rijssen, maar ook in de zomer is er veel wateroverlast.

                     Bron: "Waterschap "De Regge" van 1884 tot 1934"

 

Ü1875         Herberg bij de (nieuwe) stalkolk afgebroken.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 183).

 

Na 1880       Molenbrug verdwenen.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 160).

 

1894            Watersnoodramp; bijna heel Twente staat blank. Start kanalisatie. Tussen Nijverdal en Hancate worden 21 bochten afgesneden.

                     Bron: "Waterschap "De Regge" van 1884 tot 1934"

 

1908         Bouw nieuwe Schuilenburgerweg en stalkolk gedempt.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 161/182).

 

Rond 1930   Huis "Stokkers" ­gesloopt.

 

1934             Tweede kanalisatie. Er worden vier stuwen gemaakt, waarvan één bij Hancate en één (nieuwe) bij Schuilenburg.

                     Bron: "Waterschap "De Regge" van 1884 tot 1934"

 

1940-1945 Oude brug opgeblazen en nieuwe brug op huidige plaats ge­bouwd.

                     Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 161).

 

1981            Bakkerij afgebroken i.v.m. aanleg fietspad.

 

 

 

Ga door met   Bronvermeldingen

Ga door met   Het slot

Ga terug naar Home

 

terugbeginpagina