“Schuilenburg aan de Regge”

“Mysteries door de eeuwen heen”

 

Dit is het digitale boek (uitgave 2003) achter de geschiedenis van het landgoed Schuilenburg in Hellendoorn.

Het boek is opgesteld om gegevens die verzameld en geïnterpreteerd zijn bij de ontwikkeling van het “Landgoed Schuilenburg” niet verloren te laten gaan. Er wordt gewerkt aan een update-pagina in verband met o.a. het gereedkomen van het herstelproject van de Midden-Regge.

Wilt u meer weten over wat het “Landgoed Schuilenburg” u te bieden heeft surf dan naar:

www.schuilenburg.nl

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met dit digitale boek.

 

Een pdf-versie is verkrijgbaar via een klik op dit formulier:       Beschrijving: BD18210_

 

Wilt u contact leggen over dit boek klik dan op de envelop   Beschrijving: BD04914_

 

 Deze site is gesponsord door CLOse-Up RO-Advies B.V.    

 

 

       Voorwoord.

 

Veel is er over Schuilenburg, haar bewoners en de Regge geschreven. Diverse boekwerken zijn voor dit verhaal gebruikt en zijn opgenomen in de Bronvermelding achter de tussen haakjes vermelde nummers.

Het overgrote deel van de gebruikte gegevens is gehaald uit het boek van A. Ponsteen* “De havezate Schuilenburg en de Reggevallei". Dhr. Ponsteen heeft overigens ook veel uit de boeken van prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz (2)* en A.E. Rientjes (4)* gehaald.

*allen inwoners van Hellendoorn.

 

Al deze documenten bevatten een schat aan informatie, die echter allemaal met hun eigen doel en hun eigen tempo zijn beschreven. Kruisverbanden tussen de diverse gebeurtenissen en gegevens worden niet of zelden gemaakt. De schrijver heeft getracht de ontbrekende puzzelstukjes te maken en te leggen. Daardoor kon op diverse vragen een aannemelijk antwoord worden gevonden en de kruisverbanden worden gelegd en werd het mogelijk een aannemelijk totaalbeeld te scheppen. Wat echter in de opsomming van boekwerken ontbreekt is een beschrijving hoe het Reggedal zich ontwikkeld heeft in de tijd van het kasteel. Zover bekend is die ook nooit gemaakt. Schrijver vind dit echter van wezenlijk belang om een goed totaalbeeld te kunnen geven.

 

Onder de titel:

VORMING VAN HET REGGEDAL  Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

vindt u deze, door de schrijver opgestelde ontbrekende beschrijving van de vorming van het Reggedal tussen het dorp Hellendoorn en het Marsdijkgebied ten noorden van Schuilenburg.

 

Dit is geen verhaal gebaseerd op een eigen diepgaand onderzoek, maar is opgesteld door raadpleging van de hiervoor vermelde boekwerken en artikelen. Samen met interpretaties van diverse kaarten wordt aan de hand van dit alles een beeld geschetst van de mogelijke vorming van het Reggedal rondom Schuilenburg door het gebruik van land en water in de periode van ±1300 tot ±1900.

Het pretendeert niet een volledig historisch verantwoord document te zijn. Voor zover gebruik is gemaakt van data, is de juistheid van de vermelde data afhan­kelijk van de juistheid daarvan in de stukken die geraadpleegd zijn. Gezien de reputatie van de betreffende schrijvers mogen we met een gerust hart aannemen dat ze veelal kloppen, maar daar waar geen gegevens van voorhanden zijn is er sprake van eigen interpretaties. Voor het overige is het slechts een idee van hoe het gegaan zou kunnen zijn, gebaseerd op gevolgtrekkingen uit de gegevens en het landschap.

 

Aangaande de gebouwen zijn ook alle gegevens uit de diverse boekwerken en artikelen naast elkaar gelegd en is een beschrijving gemaakt van alle gebouwen die op het kasteelterrein zijn voorgekomen. Deze vindt u onder de titel:

DE GEBOUWEN VAN SCHUILENBURG. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

  

Als laatste zijn alle oorlogshandelingen samengevoegd tot een aparte hoofdstuk met de titel:

OORLOGEN EN GEVECHTEN. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Op meerdere plaatsen in de navolgende hoofdstukken en paragrafen is een interpretatie van de gegevens gemaakt om de ontbrekende schakels in te vullen. Deze zijn, evenals de interpretatie van het kaartmateriaal, geheel ter verant­woording van de opsteller van dit stuk.

 

Voor een beperkt overzicht zijn alle data samengevoegd in een

DATA-OVERZICHT VAN SCHUILENBURG. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

In dit overzicht zijn ook de ontwikkelingen opgenomen die betrekking hebben op de herstelprojecten van het kasteelterrein en de Reggevallei.

 

Over de bewoners wordt in de diverse paragrafen gerept. Er is geen aparte paragraaf aan geweid, maar wel een

OVERZICHT VAN DE EIGENAREN EN BEWONERS  Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

samengesteld uit het boek van de heer Vening Meinesz en het data-overzicht opgesteld uit "De havezaten in Salland en hun bewoners" door Jhr. A.J. Gevers en Jhr. A.J. Mensema.

 

       Inhoudsopgave

 

Deel 0: AANLEIDING TOT DIT BOEK. (in voorbereiding)

 

Deel 1: VORMING VAN HET REGGEDAL. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Deel 2: DE GEBOUWEN VAN SCHUILENBURG. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Deel 3: OORLOGEN EN GEVECHTEN. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Deel 4: OVERZICHT VAN DE EIGENAREN EN BEWONERS  Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Deel 5: DATA-OVERZICHT VAN SCHUILENBURG. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Bronvermelding. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

Slotwoord. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

 

 

Beschrijving: terugbeginpagina